ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

คู่มือบริการประชาชน

ก.ค. 20 2558

ที่

ชื่อคู่มือ/กระบวนงาน

หน่ายงาน
ที่รับผิดชอบ

 ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือประชาชน
คลิ๊กด้านล่าง... 

1

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

 

2

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

งานทะเบียน

 

3

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

งานทะเบียน

 

4

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

 

5

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

 

6

การขอเลขที่บ้าน

งานทะเบียน

 

7

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

งานทะเบียน

 

8

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

งานทะเบียน

 

9

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

งานทะเบียน

 

10

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

งานทะเบียน

 

11

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

งานทะเบียน

 

12

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

งานทะเบียน

 

13

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

งานทะเบียน

 

14

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

งานทะเบียน

 

15

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

งานทะเบียน

 

16

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

งานทะเบียน

 

17

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

งานทะเบียน

 

18

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

งานทะเบียน

 

19

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

งานทะเบียน

 

20

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓

งานทะเบียน

 

21

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

งานทะเบียน

 

22

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

งานทะเบียน

 

23

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

งานทะเบียน

 

24

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

งานทะเบียน

 

25

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

งานทะเบียน

 

26

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

งานทะเบียน

 

27

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

งานทะเบียน

 

28

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

งานทะเบียน

 

29

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

งานทะเบียน

 

30

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

งานทะเบียน

 

31

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

งานทะเบียน

 

32

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปกระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

งานทะเบียน

 

33

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

งานทะเบียน

 

34

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

งานทะเบียน

 

35

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

งานทะเบียน

 

36

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

งานทะเบียน

 

37

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

งานทะเบียน

 

38

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

งานทะเบียน

 

39

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

งานทะเบียน

 

40

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

งานทะเบียน

 

41

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

งานทะเบียน

 

42

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

งานทะเบียน

 

43

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

งานทะเบียน

 

44

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

งานทะเบียน

 

45

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

งานทะเบียน

 

46

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

งานทะเบียน

 

47

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

งานทะเบียน

 

48

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

งานทะเบียน

 

49

การรับแจ้งการย้ายเข้า

งานทะเบียน

 

50

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

งานทะเบียน

 

51

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

งานทะเบียน

 

52

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

งานทะเบียน

 

53

การรับแจ้งการย้ายออก

งานทะเบียน

 

54

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

งานทะเบียน

 

55

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

งานทะเบียน

 

56

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

งานทะเบียน

 

57

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

สำนักปลัดเทศบาล

 

58

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

 

59

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

สำนักปลัดเทศบาล

 

60

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

สำนักปลัดเทศบาล

 

61

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

 

62

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

 

63

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

สำนักปลัดเทศบาล

 

64

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองคลัง

 

65

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองคลัง

 

66

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กองคลัง

 

67

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองคลัง

 

68

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองคลัง

 

69

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองคลัง

 

70

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

กองคลัง

 

71

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองคลัง

 

72

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองคลัง

 

73

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

กองคลัง

 

74

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

กองคลัง

 

75

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองคลัง

 

76

การรับชำระภาษีป้าย

กองคลัง

 

77

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กองคลัง

 

78

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

กองคลัง

 

79

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

กองช่าง

 

80

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

กองช่าง

 

81

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

กองช่าง

 

82

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

กองช่าง

 

83

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

กองช่าง

 

84

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

กองช่าง

 

85

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

กองช่าง

 

86

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

กองช่าง

 

87

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

กองช่าง

 

88

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

 

89

การแจ้งขุดดิน

กองช่าง

 

90

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

 

91

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

 

92

การแจ้งถมดิน

กองช่าง

 

93

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

กองช่าง

 

94

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

กองช่าง

 

95

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

กองช่าง

 

96

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

กองช่าง

 

97

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

98

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

99

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

100

การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

101

การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

102

การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

103

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

104

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

105

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

106

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

107

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

108

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

109

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

110

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

111

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

112

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

113

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

114

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

115

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

116

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

117

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

118

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

119

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

120

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

121

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

122

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

 

123

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม