ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วงข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบางม่วง

  ในอดีตตำบลบางม่วง มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น หลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเป็นปึกแผ่นและความเจริญของชุมชนแถบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณอยู่ที่วัดปรางค์หลวง (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมองค์พระปรางค์ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

  เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณที่ตั้งชุมชนบางม่วงก็มีฐานะเป็นตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน และตำบลเสาธงหินตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ โดยมีคลองอ้อมและคลองบางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลทั้งสาม ต่อมาตรงปากคลองบางใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณชุมชนนี้เช่นกันได้กลายเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบางแม่นาง (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางใหญ่ในภายหลัง)  จึงทำให้มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่หนาแน่นขึ้นเรื่อย ๆ

  จนกระทั่งในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง "สุขาภิบาลบางม่วง" ขึ้นครอบคลุมบริเวณชุมชนบางม่วง (บางใหญ่) ตรงปากคลองบางใหญ่ทั้งสองฝั่งคลองอ้อม เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และแม้ว่าการย้ายที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ไปตั้งในสถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จะทำให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนบางม่วง (บางใหญ่เก่า) ซบเซาลง แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเสียทีเดียว

   ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล และให้ยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงทำให้สุขาภิบาลบางม่วงได้รับการ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางม่วง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

ลักษณะที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาล

ตำบลบางม่วง

  เทศบาลตำบลบางม่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาลบางม่วง ปัจจุบันมีความเจริญไปมาก เพราะแต่เดิมจุดนี้คือที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ (เก่า) เป็นบริเวณที่คลองบางใหญ่ คลองอ้อม และคลองบางกอกน้อยมาบรรจบกัน ทำให้เกิดเป็นชุมชนหนาแน่น
  เทศบาลตำบลบางม่วง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
    สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ – บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
    โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลดังนี้
    1. ตำบลบางม่วง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 (ทั้งหมู่) และหมู่ 12 บางส่วน 
    2. ตำบลบางเลน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 (บางส่วน) และหมู่ที่ 5 (ทั้งหมู่) และหมู่ที่ 11(บางส่วน) 
    3. ตำบลเสาธงหิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (บางส่วน) หมู่ 2 (บางส่วน) และหมู่ี่ 3 (บางส่วน)

มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้

ทิศ เหนือ ติดต่อ กับ เทศบาลตำบลเสาธง หิน อำเภอบาง ใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวัน ตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


            โดยมีระยะ่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 15.5 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ 8.5 กิโลเมตร 
และห่างจากกรุงเทพมหานคร 17 กิโลเมตร

ประชากร
   จำนวน

ประชากรจำนวนประชากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามสถิติทะเบียนราษฎร
   - มีจำนวนทั้งสิ้น 5,246 คน
   - ชาย 2,604 คน
   - หญิง 2,642 คน

   จำนวนครัว เรือนในเขตเทศบาล จำนวน 1,808 ครัวเรือน