ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

พ.ค. 13 2559

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลบางม่วง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 3