ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตำบลบางม่วง

มิ.ย. 30 2557

image

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางม่วง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 17 (4) เทศบาลตำบลบางม่วง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) เทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางม่วง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557