ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)

มิ.ย. 27 2557

image

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 16 (4) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัดนี้ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) ได้ผ่านกระบวนการจัดทำและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 แล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 16 (4) เทศบาลตำบลบางม่วงจึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให่้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)