ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ขอเชิญสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ ปี 57

ต.ค. 16 2557

ขอเชิญสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ

ขอเชิญสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ

เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง และได้กำหนดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจส่งบุตรหลานของท่าน เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง (ชั้น2)

 

ขอเชิญสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและชุมชน สังคมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ทำให้ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ที่บรรพบุรุษได้สั่งสม สืบทอดกันต่อมาจนเป็นประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติที่โดดเด่น และฝังลึกในวิถีชีวิตมา ช้านาน เป็นประเพณีที่ชาวไทย ได้แสดงความกตัญญูต่อพระแม่คงคา รู้จักรักษ์แม่น้ำลำคลองให้สะอาดเพื่อลูกหลานได้กินใช้ตลอดไป ซึ่งในการจัดโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ได้กำหนดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการจัดการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
รับลงทะเบียน ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.00 น.
ดำเนินการประกวดในเวลา 18.30 น.- 20.00 น.

2. สถานที่การจัดการประกวด บริเวณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง

3. แนวคิดการประกวด
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางประเพณี วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย ให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนในประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ สืบไป

4. หลักเกณฑ์การรับสมัคร
     4.1 เป็นเด็กผู้หญิง อายุระหว่าง 10 – 12 ปี
     **(อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกิน 2 เดือน หากน้อยกว่าหรือมากกว่าเกิน 2 เดือนให้เดินประกวดได้แต่ไม่มีรางวัล)**
     4.2 แต่งกายชุดไทยในการประกวด
     4.3 มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
     4.4 รับสมัครจำนวน 20 คน (รับจำนวนจำกัด)
     4.5 เด็กหญิงที่เข้าประกวดทุกคนจะต้องถือกระทงเข้าร่วมในการประกวด และกระทงจะต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

การส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวด

ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งหนูน้อยนพมาศเข้าร่วมประกวด แจ้งความจำนง และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2 ) เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 (ในวันเวลาราชการ) โทรศัพท์ 02-924-9480 ต่อ 110


รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด คลิกที่นี่ >>

ใบสมัครประกวดหนูน้อยนพมาศ คลิกที่นี่ >>

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-924-9480 ต่อ 110