ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

บริการออกใบอนุญาตขับรถ

เม.ย. 29 2558

บริการออกใบอนุญาตขับรถ

บริการออกใบอนุญาตขับรถ

เทศบาลตำบลบางม่วง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการรถโมบายเคลื่อนที่บริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และออกใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 

 

บริการออกใบอนุญาตขับรถ

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการรถโมบายเคลื่อนที่บริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และออกใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ในวันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องยื่นเอกสารล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่่งเปิดรับจำนวนจำกัด ดังนี้ ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 50 คน , ประเภทรถยนต์ จำนวน 30 คน

--- เอกสารที่ต้องยื่นล่วงหน้า ----
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์

*** ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 2
สอบถามเพิ่มเติม 02-924-9480 ต่อ 110