ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

เทศบาลฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบันฯ

มิ.ย. 25 2558

เทศบาลฯ จัดโครงการเทิดทูนสถาบันฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2558  เทศบาลตำบลบางม่วง จัดโครงการเทิดทูนสถาบันและเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558 และโครงการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558) เทศบาลตำบลบางม่วง โดยการนำของท่านนายกฯ พรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง จัดโครงการเทิดทูนสถาบันและเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558 และโครงการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างเสริมความเข้าในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว