ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

กรมชลประทาน แจ้งผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

ก.ค. 06 2558

กรมชลประทาน แจ้งผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทานประกาศขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝนในปี ๒๕๕๘ มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ที่ประเมินไว้และจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา สรุปว่า เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มีปริมาณฝนตกในภาคเหนือและภาคกลางต่ำกว่าค่าปกติ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในเกณฑ์น้อย ประกอบกับ ต้องระบายน้ำจากเขื่อนมากกว่าแผนที่วางไว้เพื่อเสริมน้ำฝนที่มีปริมาณน้อยกว่าปกติ ทำให้น้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ระบายน้ำจากเขื่อนทั้ง ๔ แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ อัตรารวมเฉลี่ยวันละ ๓๐ – ๓๕ ลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนเพียงพอเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆ รวมถึงเพาะปลูกข้าวนาปีที่ได้เพาะปลูกแล้ว จำนวน ๒.๘๔ ล้านไร่ เท่านั้น

จากสภาวะดังกล่าว กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกไปก่อนจนกว่าจะมีฝนตกชุกหรือมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และขอให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันการเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระย