ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ปรับปรุงตลาดน้ำ

พ.ย. 02 2558

"ปรับปรุงตลาดน้ำ หนึ่งในนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว"

เทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดน้ำบางม่วง จำนวนงบประมาณ 15,000,000 บาท

เทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งนำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดน้ำบางม่วง จำนวนงบประมาณ 15,000,000 บาท โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารร้านค้า โป๊ะเรือนแพอาหาร ศาลาประทับองค์เจ้าแม่กวนอิม อาคารศูนย์ข้อมูล และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งขณะนี้จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการตกลงจ้างบริษัทผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้ครับ