เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

ประกวดหนูน้อยนพมาศ ลอยกระทง ปี58

พ.ย. 09 2558

"ประกวดหนูน้อยนพมาศ ลอยกระทง ปี58"

เทศบาลตำบลบางม่วง รับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
1. กำหนดการจัดการประกวด วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
รับลงทะเบียน ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.00 น.
ดำเนินการประกวดในเวลา 18.30 น.- 20.00 น.

2. สถานที่การจัดการประกวด บริเวณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง

3. แนวคิดการประกวด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น อันจะเป็นการเผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยังคงดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

4. หลักเกณฑ์การรับสมัคร
4.1 เป็นเด็กผู้หญิง อายุระหว่าง 10 – 12 ปี
**(อายุน้อยกว่าหรือมากกว่าได้ไม่เกิน 2 เดือน หากน้อยกว่าหรือมากกว่าเกิน 2 เดือนให้เดินประกวดได้แต่ไม่มีรางวัล)**
4.2 แต่งกายชุดไทยในการประกวด
4.3 มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
4.4 รับสมัครจำนวน 20 คน (รับจำนวนจำกัด)
4.5 เด็กหญิงที่เข้าประกวดทุกคนจะต้องถือกระทงเข้าร่วมในการประกวด และกระทงจะต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเท่านั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

------------------

รางวัลการประกวดหนูน้อยนพมาศรักษ์วัฒนธรรมไทย
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยรางวัล
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย

การส่งหนูน้อยนพมาศเข้าประกวด
ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งหนูน้อยนพมาศเข้าร่วมประกวด แจ้งความจำนง และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2 ) เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (ในวันเวลาราชการ) โทรศัพท์ 02-924-9480 ต่อ 110