ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เม.ย. 05 2560

image

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -คนงานประจำรถขยะ

 

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (เทศบาล) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
         1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
                  1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง 3510-5 (งานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
                  1.1.2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
         1.2 พนักงานจ้างทั่วไป
                  1.2.1 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
                  รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
         วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-18 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางม่วง (ชั้น2)